Stadsförnyelsegruppen

Syfte

Utveckla och initiera stadsförnyelseprojekt (gator, torg och fasader) för att möjliggöra bättre förutsättningar för handel och kommersiella lokaler. Under 2014 får gruppen också gruppen ett mer tydligt ansvar för etableringsfrågor samt fånga upp centrala frågor som tidigare behandlats i Ordning & reda gruppen som utgick under 2013.

Deltagare

Fastighetsägare i city, Trafik & tillstånd chefen, Gata och Park chefen, Plan och bygglov, landskapsarkitekter, kultur & fritid, Marknadsplats Gävle, Fastighetsägarna MittNord och centrumsamordnarna. Stadsförnyelsegruppen ledas av Helena Werre. Etableringsgruppen leds av Centrumsamverkan.

Mötestillfällen

En större träff per termin, däremellan träffas undergrupper för utveckling av särskilda stråk, varje år arrangeras en stadsvandring.

Frågor som drivs i gruppen

Driva, initiera eller fungera som rådgivande i stadsförnyelseprojekt, jobba utifrån besöks- och omsättningsmätningar, ansvara för julbelysningsstrategin, samordna och jobba proaktivt med handelsetablerings i city, skapa och samordna en kommersiell strategi för city, parkeringsledningssystem, initiera projekt som är både lönsamma för gruppen aktörer såväl som positiva för city, hålla sig uppdaterade och vara rådgivande inom frågor som rör trygghet, underhåll, skötsel & städning, parkeringsfrågor och större estetiska ingrepp i stadskärnan.