Styrgruppen för årets stadskärna

Syfte

Arbetsgruppen startades under 2012 och hade då en mer rådgivande karaktär. Under 2014 lyftes gruppen upp och blev en styr- och beredningsgrupp till styrelsen. Gruppens funktion blir att underlätta implementering, kommunicera arbetet utåt och säkra upp att rätt beslut tas efter vägen, i resan mot Årets Stadskärna.
Läs mer om Årets stadskärna >>

Deltagare

Ordförande för Centrumsamverkan, alla sammankallande för övriga grupper, butiker, restauranger och fastighetsägarna från alla större stråk i city och centrumsamordnarna. Gruppen leds av Daniel Swärd.

Daniel Swärd, GCS
Stefan Öberg, Castellum
Jenny Nordqvist, Sotlugg & linlugg
Kurt Hasselgren; Rosmarin Hudvård
Helena Werre, Trafik & tillstånd
Gabriel Larsson, Diös
Stefan Holgersson, Fastighetsägarna Mittnord
Maria Qvarfordt Öberg, Gävle Kommun Näringslivsenheten
Karl Blad, Gata & Park
Åsa Larsson, Bygglov
Åsa Sundell, Fico

Mötestillfällen

Gruppen träffas varje kvartal eller oftare om gruppens medlemmar anser det nödvändigt. Gruppen deltar också vid den årliga strategidagen med styrelsen.

Frågor som drivs i gruppen

Följa de arbetsmetoder som tagits fram av Svenska Stadskärnor inom ramarna för utmärkelsen av Årets Stadskärna. Öka samverkan, skapa förståelse mellan aktörerna och varandras olika tempo, visa vägen med mätningar, hjälpa till att kommunicera satsningen Årets stadskärnaresan och resultaten, skapa engagemang, stödja medlemmar under utvecklingsresan, koordinera strategiarbetet med andra projekt med beröringspunkter, rådgörande i hur budgeten för insatser kopplat till Årets stadskärna används, säkerställa att handlingsplaner implementeras liksom att måluppföljning sker. Arbeta med såväl långsiktiga mål som kortsiktiga förbättringsåtgärder.